Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

09:33
Chciałbym twoich ust
Twoich rąk na moim ciele
— (via anonimowyromantyk)
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
nowaay
09:33
09:33
9349 c8a1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
nowaay
09:33
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaMigotliwa Migotliwa

August 01 2017

nowaay
22:04
Reposted fromedson edson viaostatni ostatni
nowaay
22:01
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viarudaizia rudaizia
nowaay
22:01
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viasomebunny somebunny
nowaay
21:57
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
nowaay
21:57
7853 b56d 500
nowaay
21:57
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viaoutoflove outoflove
nowaay
21:56
0086 8d83 500
Reposted fromgrobson grobson viaoutoflove outoflove
nowaay
21:56
0083 f35d 500
Reposted fromgrobson grobson viaoutoflove outoflove
nowaay
21:55
nowaay
21:55
nowaay
21:52
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaostatni ostatni

July 30 2017

nowaay
09:05
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days

July 22 2017

nowaay
08:08
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viaBeLikeBlair BeLikeBlair

July 21 2017

nowaay
20:41
4592 2dff
nowaay
20:40
4723 5d6a
nowaay
20:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl